Short Story

Nicehearts ry:n neuvolatyö eli jalkautuva palveluohjaus tavoittaa erityisen tuen tarpeessa olevia maahanmuuttajanaisia, joiden elämässä vaikuttavat mm. yksinäisyys, asunnottomuus, lähisuhde- ja perheväkivalta, heikko taloudellinen tilanne, lasten kasvatukseen liittyvät haasteet, ulkopuolisuuden kokemukset ja vapaa-ajan harrastamisen puute.

Tulossa! Nicehearts ry: Neuvolatyö

by Nicehearts ry

 • 58 000,00 

  Funding Goal
 • 0,00 

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Goal

  Campaign End Method
Raised Percent :
0%
Minimum amount is € Maximum amount is €5000
, Finland

Jalkautuva palveluohjaus eli neuvolatyö

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Nicehearts ry tekee jalkautuvaa työtä maahanmuuttajaäitien auttamiseksi, aiemmin työtä tehtiin seitsemässä neuvolassa Vantaalla ja Espoossa. Nyt rahoituksen puuttellisuuden vuoksi työtä tehdään vain Espoossa. Rahoitusta on vaikea saada ja panostus on tarpeeseen nähden täysin riittämätöntä.

Vuosikymmenen puolivälin kovien sosiaalimenoleikkausten yhteydessä myös kuntien perhekahviloita ja avoin päiväkoti -toimintaa leikattiiin, jolloin suuri joukko pienten lasten äitejä jäi yksin ja ilman vertaistukea. Kuntien perhepalvelutyössä huomattiin pian tämä puutos. Hoitajat turhautuivat työmäärään, ja vastaanottoaika ei enää riittänyt lapsen ja äidin hyvinvoinnista huolehtimiseen, kun perheiden ongelmat, kuten Kelan päätösten setviminen, vei suurimman osan ajasta.

Nicehearts ry:n neuvolatyö eli jalkautuva palveluohjaus tavoittaa erityisen tuen tarpeessa olevia maahanmuuttajanaisia, joiden elämässä vaikuttavat mm. yksinäisyys, asunnottomuus, lähisuhde- ja perheväkivalta, heikko taloudellinen tilanne, lasten kasvatukseen liittyvät haasteet, ulkopuolisuuden kokemukset ja vapaa-ajan harrastamisen puute. 

Palveluohjaus on usein pitkään jatkuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista, ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa tukea naisille ja heidän perheilleen, ja täydentää kaupungin toimintaa.

Tämän työn kautta on mahdollista myös tunnistaa paremmin lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ja huomioida heidän tarpeensa. Tavoitteena on havahduttaa ammattilaiset huomaamaan herkemmin asiakkaiden joukosta sellaiset naiset, jotka ovat riskiryhmässä tai vaarassa joutua lähisuhde- ja kunniaväkivallan uhriksi.

Lyhyellä aikavälillä palveluohjauksen vaikutukset näkyvät yksilötasolla, kun nainen saa avun arjen asioiden hoitamiseen. Yksinäisyyden, voimattomuuden sekä osaamattomuuden tunne vähenee ja arvostus itseä kohtaan lisääntyy. Nainen saa asunnon, terveys paranee, itsenäinen toiminta ja omalla polulla eteneminen mahdollistuvat. Lasten ja perheen hyvinvointi kasvaa perheen äidin voidessa hyvin.

“Toiminnan järjestämisen perusteluna toimi havainto monilapsisten perheiden äitien riskistä joutua kotouttamista tukevien toimintojen ulkopuolelle vuosiksi, ellei vuosikymmeniksi.”

 

Vaikuttavuus lukuina:

■  300 tavoitettua naista vuodessa

Vuonna 1987 Suomessa syntyneistä on ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 30-vuotiaana 6 967 henkilöä. Tästä seuraa yllä kuvatun laskelman perusteella yhteiskunnalle yhteensä 2,3 miljardin euron kustannukset elinkaaren aikana (6967 x 295 000 euroa). Lukua voidaan pitää minimikustannuksena analyysimme rajoitusten vuoksi, sekä siksi, että luvussa ei ole huomioitu Suomeen muuttaneita 30 -vuotiaita lainkaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmänmuistio 20011:x 

Syrjäytymisen hinta – tutkimuksen keskeiset johtopäätökset

Tähän perustuen: 

Jos tavoitetaan ja autetaan 300 naista x 295 000 € = 88.500.000 € säästö laskennallisesti elinkaaren aikana. Tämän lisäksi perheen muiden jäsenten, erityisesti lasten tilanteen koheneminen, jolla voidaan olettaa olevan myös syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus ja entisestään kasvattavan säästöpottia.

Lyhyellä aikavälillä palveluohjauksen vaikutukset näkyvät yksilötasolla, kun nainen saa avun arjen asioiden hoitamiseen. Yksinäisyyden, voimattomuuden sekä osaamattomuuden tunne vähenee ja arvostus itseä kohtaan lisääntyy. Nainen saa asunnon, terveys paranee, itsenäinen toiminta ja omalla polulla eteneminen mahdollistuvat. Lasten ja perheen hyvinvointi kasvaa perheen äidin voidessa hyvin.

Palveluohjaus kaipaa kipeästi rahoitusta, jotta nykyistä toimintaa saataisiin laajennettua ensin säännöllisesti viikoittaiseksi, ja sen jälkeen uusiin neuvoloihin. “Tällä hetkellä toiminnalle ei ole erikseen rahoitusta, vaan neuvolapäivät toteutetaan omasta pussista, ja nämä resurssit on pois muusta toiminnasta.” harmittelee Rintala-Ahl.

Vuonna 2018 WahvaNainen-toiminnan kautta tavoitettiin tuen piiriin lähes 1000 naista, jotka kävivät 2500 kertaa yksilöohjauksessa ja/tai vertaisryhmätoimintoiminnoissa. Määrä on kaksinkertainen 2017 vuoteen verrattuna ja kasvaa edelleen.

Projektin kustannukset:

Keräyksen tarve yhteensä sisältäen rahankeräyksen järjestämisen kustannukset:

50 000€ + 8000 = 58 000€

 

Tällä summalla (50 000€) saadaan: 

■ yksi täysiaikainen työntekijä vuodeksi,

■ palkka,

■ sosiaalikulut ja matkakulut,

■ pieni määrä muita kuluja esim. tarvikkeita

WahvaNainen-neuvonnan tapaamisiin hakeutuu useimmin äitejä joiden ongelmat ovat vaikeita ja monisyisiä, ja voivat johtua huonosta kielitaidosta, taloudellisista ongelmista, kulttuurin vieraudesta, perheväkivallasta, yksinäisyydestä”, sanoo WahvaNaisen pääkordinaattori Marja-Liisa Rintala-Ahl. “Terveydenhoitajilla ei lyhyiden tapaamisten aikana ole aikaa lähteä purkamaan näitä tilanteita.

We Encourage kustannukset 16% sisältää:

■ rahankeräyksen järjestämisen kustannukset mm. markkinointi 10%

■ maksupalveluntarjoajan kustannukset 3%

■ lohkoketjun kustannukset 3%

 

Nicehearts ry – muutos on meissä

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

Niceheartsin arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää eri kulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

Nicehearts ry tekee vaikuttavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä Vantaalla vuonna 2001 ja laajentunut sen jälkeen vaikuttavaksi tyttö- ja naistyöksi myös Espooseen, Helsinkiin ja Lappeenrantaan.

 

Rahankeräyslupa:
Vantaan Nicehearts ry LUVAN NRO: POL-2015-3985 Toimeenpanoaika- ja alue: xx.xx.2020-xx.xx.20xx koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tulossa! Nicehearts ry: Neuvolatyö”